Biuro rachunkowe Warszawa,
z naszej strony gwarantujemy lojalność, dyskrecję oraz obsługę z zachowaniem najwyższych standardów branżowych!
(22) 841 71 42

RODO - A.M.K. Sp. z o.o. Sp.K.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO/GDPR), pragniemy poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Od dnia 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 RODO.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Przetwarzającym Państwa danych osobowych na podstawie art. 28 RODO jest A.M.K. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą: ul. Dolna 11 m 96, 00-773 Warszawa.

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
a) w celu świadczenia przez nas usług – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c RODO),
b) w celu: Prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów; Prowadzenia ksiąg handlowych; Obsługi kadrowej; Obsługi płacowej; Doradztwa prawno- podatkowego; Sporządzania deklaracji podatkowych VAT, CIT i PIT wraz ze składaniem ich w odpowiednich urzędom, Ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych; Ewidencji podatkowej, Reprezentacji przed Urzędami Skarbowymi i ZUS-em; Sprawozdawczości finansowej; Sprawozdawczości statystyczne, Zakładania działalności gospodarczej, itp. podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Przetwarzającego (art. 6 ust. lit. f RODO) polegający na ochronie swoich praw;
c) w celu marketingowym - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Przetwarzającego (art. 6 ust. lit. f RODO) polegający na utrzymaniu kontaktu z Klientem
d) w celu archiwizacji - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Przetwarzającego (art. 6 ust. lit. f RODO)
e) wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Przetwarzającym.

3. Państwa dane mogą być przekazywane/powierzane następującym podmiotom:
a) Osobom lub podmiotom współpracującym z AMK spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k
b) firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
c) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

4. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i wyznaczany jest przez:
a) okres przez jaki są świadczone usługi zgodnie z zawartą umową;
b) cel świadczenia usługi zostaje podzielony na każdy rok obrotowy oddzielnie, tj. po zakończeniu roku obrotowego A.M.K. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. jako Przetwarzający dane osobowe w ramach umowy na świadczenie usług, po sporządzeniu sprawozdania rocznego, przekazuje Administratorowi całą dokumentację w formie papierowej/elektronicznej w zakresie świadczonej usługi nie później niż do 31 lipca roku następnego ;
c) okres, który jest niezbędny do obrony interesów Przetwarzającego;
d) przepisy prawa, które obligują Przetwarzającego i współpracowników do przetwarzania danych przez określony czas [np. Ustawa o rachunkowości];

5. Informujemy, że mają Państwo prawo do:
a) uzyskania od nas informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, w jakim celu, jakimi kategoriami danych dysponujemy oraz długości okresu planowanego przez nas przechowywania danych.
b) żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych.
c) żądania usunięcia przetwarzanych przez nas danych. Zadośćuczynimy temu żądaniu niezwłocznie, o ile do dalszego przetwarzania Państwa danych nie będziemy zobligowani przepisami prawa, z przepisów prawa nie wynika obowiązek, który musimy zrealizować, lub gdy Państwa dane osobowe nie są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Państwa dane osobowe usuniemy wówczas, gdy:
a) nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) przetwarzaliśmy je na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która została wycofana, a nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych,
c) wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, a jednocześnie nie zachodzą inne okoliczności, które usprawiedliwiają dalsze przetwarzanie danych,
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa.

7. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez A.M.K spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. AMK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Przetwarzającego z dopiskiem "Dane osobowe" pod adresem: amkbiuro@wp.pl

Kontakt

A.M.K. Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Dolna 11 l.96
00-773 Warszawa
mazowieckie